Právne vyhlásenie

Podmienky a pravidlá používania portálu www.BalatonInfo.sk
 

Vážení návštevníci,

vítame Vás na portáli www.balatoninfo.sk.

Predtým ako začnete používať tieto stránky, zoznámte sa prosím dôkladne s týmito podmienkami a pravidlami používania portálu (ďalej len „pravidlá“).

Článok I – Všeobecné ustanovenia

Portálom pre účely týchto pravidiel sa rozumejú internetové stránky obsiahnuté pod linkou www.balatoninfo.sk . Prevádzkovanie portálu, používanie služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito pravidlami. Používanie portálu je podmienené súhlasom s týmito pravidlami. Súhlas s týmito pravidlami vyjadrí užívateľ tým, že používa tento portál. V prípade porušenia týchto pravidiel môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté.

Túto stránku vlastní a prevádzkuje „ KRIBON s.r.o. “ (ďalej len „prevádzkovateľ“), zapísaný v Obchodnom registri (Okresného súdu Trnava) v Slovenskej republike číslo 38271/T.

Článok II – Práva duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického dizajnu stránok, technických náčrtov, počítačových programov, grafiky a multimediálnych súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.To sa nevzťahuje na šírenie obsahu týchto stránok na súkromné (nekomerčné) účely za predpokladu, že takéto šírenie nie je spôsobilé ohroziť autorské práva prevádzkovateľa. Udelený súhlas so šírením obsahu týchto stránok môže byť prevádzkovateľom kedykoľvek odvolaný.

Článok III -- Odkazy na internetové stránky tretích strán

Všetky informácie uvedené na tomto portáli sprístupnené jeho užívateľom majú len informatívny charakter. Stránky na tomto portáli môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán. V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky tohto portálu, v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

Článok IV -- Správanie sa užívateľa

Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto portálu bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito pravidlami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa, ani ostatných užívateľov. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude najmä:
-          šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích strán, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska národnosti, náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie,
-          zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé aplikácie,
-          využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spam), reťazových správ,
-          zasahovať do bezpečnosti tohto portálu, alebo ju inak zneužívať,
-          zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných užívateľov,
-          využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu,
-          pokúšať sa získať prístup k častiam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti.

Článok V – Obmedzenia a sankcie

Prístup a používanie služieb tohto portálu nie je nijako právne vymáhateľné a nárokovateľné. Užívateľ berie na vedomie, že môže dôjsť okrem iného k zlej dostupnosti služby, či jej úplnej nefunkčnosti, k nedoručeniu správy, či doručeniu poškodenej alebo neúplnej správy, či neskorému doručeniu správy, k zmazaniu akýchkoľvek dát a pod. nezávisle od činnosti prevádzkovateľa. Za uvedené prevádzkovateľ nezodpovedá.
Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že užívateľ využíva portál v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi, prípadne porušuje tieto pravidlá. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z týchto sankcií: upozornenie užívateľa, okamžité obmedzenie používania portálu alebo zamedzenie používania portálu voči užívateľovi.
V prípade, že užívateľ na tomto portáli (hlavne v sekcii Fotoalbumy a Fórum) v rozpore s týmito pravidlami zverejní reklamu, prípadne inú prezentáciu svojich služieb alebo výrobkov, alebo služieb tretích strán, prevádzkovateľ tohto portálu je oprávnený tieto reklamy, prezentácie alebo príspevky z portálu odstrániť.

Článok VI – Ochrana osobných údajov

Na prístup k niektorým službám na stránkach tohto portálu sa užívateľ musí zaregistrovať, pričom je potrebné, aby poskytol určité údaje. Tieto informácie nebudú poskytnuté tretím osobám. Užívateľ sa zaregistruje na portáli vyplnením registračného formulára, v ktorom si zvolí prihlasovacie meno a heslo a zároveň uvedie svoju e-mailovú adresu. Týmto je registrácia úspešne dokončená. E-mailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži na identifikáciu užívateľa, komunikáciu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, a užívateľ zároveň udeľuje súhlas so zasielaním informačných prípadne reklamných e-mailov. Užívateľ tohto portálu berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na portál je dobrovoľné a ich odosielateľovi z toho neplynú žiadne práva a pre prevádzkovateľa žiadne povinnosti. Na tomto portáli nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto za ich prípadné uverejnenie na portáli v častiach dostupných verejnosti nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

Článok VII – Diskusné fórum portálu

Prevádzkovateľ na tomto portáli poskytuje službu diskusné fórum, a tým možnosť užívateľom najmä
-          vytvárať si vlastný profil registráciou na tomto portáli
-          pridávať komentáre k jednotlivým témam
-          zapojiť sa do verejnej diskusie
-          písať súkromné správy iným zaregistrovaným užívateľom
-          založiť vlastnú tému vo verejnej diskusii
-          nahrať a zverejniť vlastné súbory.
Každý užívateľ môže mať vytvorený len jeden užívateľský profil. V prípade zistenia opaku môžu byť profily užívateľa bez upozornenia prevádzkovateľom zmazané a ponechaný iba pôvodný, prvý vytvorený profil takýmto užívateľom.

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek rozsah alebo obsah portálu alebo ponuky portálu zmeniť, či zveriť prevádzkovanie portálu tretej osobe (prípadne s tým, že tieto tretie strany budú mať prístup k dôverným informáciám o užívateľovi) alebo prestať portál prevádzkovať, bez predchádzajúceho upovedomenia užívateľa.
Tieto podmienky a pravidlá používania môže prevádzkovateľ kedykoľvek zmeniť.